CETIRIZIN SANDOZ®

 

 

 

 

 

Vad är Cetirizin Sandoz®?

Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen (antihistamin) i Cetirizin Sandoz och är et ett receptfritt läkemedel mot allergi.  För behandling av ögon och näsa symtom vid allergisk rhinitis och hösnuva samt symtom på nässelfeber.

 

Cetirizin Sandoz® - till hela familjen

  • Ânvändes av Vuxna och barn över 6 år til:  Allergier i näsa och ögon t.ex. hösnuva.

 

Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vätska.

Om du ska genomgå ett allergitest. Användning av Cetirizin Sandoz® ska upphöra minst 3 dagar före allegitester.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar. Vid behandling mer än 2 veckor bör läkaren kontaktas.

Produktinformation

Cetirizin Sandoz® 10 mg filmdragerade tabletter  (cetirizindihydroklorid)

Använding: Antihistamin mot allergi - behandler ögon og näsa symtom vid allergi

Dosering: Barn 6‑12 år: 5 mg (½ tablett) 2 gånger dagligen. Vuxna och ungdomar över 12 år:  10 mg (1 tablett) 1 gång dagligen.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, mot hydroxizin eller mot något piperazinderivat.

Varningar och försiktighet: Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizin Sandoz. Om du har problem med att tömma blåsan (såsom ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan), rådfråga din läkare. Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva minskas. Den nya dosen bestäms av läkaren. Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren

Graviditet och amning Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Liksom andra läkemedel ska Cetirizin Sandoz undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra. Du ska inte använda Cetirizin Sandoz under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

 

Körförmåga och användning av maskiner Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Sandoz ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser. Om du avser att framföra motorfordon, delta i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet. Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare. 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Cetirizin Sandoz® och sök läkarvård omedelbart om du upplever följande symptom:

-                  svullnad i munnen, ansiktet och /eller svalget

-                  andningssvårigheter (tryck över bröstet eller pipande andning)

-                  plötsligt fallande blodtryck med efterföljande svimning eller chock.

Dessa symptom kan vara tecken på överkänslighetsreaktion, anafylakrisk chock eller angioödem. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). 

Ceterizin Sandoz®  kann köbes på apoteket utan recept

 

Miniinformation

Cetirizin Sandoz®  (cetirizin) tablett

Receptfritt läkemedel mot allergi (vuxna och barn >12 år: näsa och ögon; barn 6-12 år: näsa, tex hösnuva). Kontakta läkare om du inte blir bättre efter 14 dagar eller behöver fortsatt behandling därefter. Kontakta läkare innan du börjar använda Cetirizin Sandoz om du har problem med att tömma urinblåsan, om du har nersatt njurfunktion, epilepsi eller hög risk för krampanfall, om du ska genomgå ett allergitest eller om du är gravid eller ammar.

Läs informationen på bipacksedeln före användning.

OK

På denna webbplats använder vi cookies för att förbättra sidan och din upplevelse. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill att cookies ska lagras när du besöker webbplatsen, kan du gå till sidan Information om cookies.