Desloratadine Sandoz

 

Vad är Desloratadine Sandoz® 

Desloratadine Sandoz är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

Desloratadine Sandoz lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

Desloratadine Sandoz®  - tabletter

  •  Används av vuxna och ungdomar 12 år och äldre.     

 

Produkt information

Desloratadin Sandoz®  (Desloratadin) - Filmdragerad tablett, 5 mg.

Änvänding:  Lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon. Desloratadine Sandoz®  kan även ordineras av läkare för användning för att lindra symtom från urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

Desloratadin som finns i Desloratadine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Dosering: Vuxna och ungdomar 12 år och äldre: Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat. Detta läkemedel ska sväljas. Tabletten sväljes hel. Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling. Behöver man använda Desloratadine Sandoz®  längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symtomen har en annan orsak.

Ta inte Desloratadine Sandoz® 

  • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Desloratadine Sandoz® :

  • om du eller någon i din familj har haft krampanfall.
  • om du har nedsatt njurfunktion.

Graviditet, amning och fertilitet: Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Intag av Desloratadine Sandoz rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Fertilitet: Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet. 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Under marknadsföringen av desloratadin har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.  

I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen

Desloratadine Sandoz®  kann köbes på apoteket utan recept

 

Miniinformation

Förpackning med 10 tabletter: Ej Rx, F. 30 tabl: Ej Rx, Ej F. 100 tabl: Rx, F.

Farmakoterapeutisk grupp: Andra antihistaminer för systemiskt bruk.

Indikationer: Lindring av symtom hos vuxna och ungdomar över 12 år med allergisk rinit eller urtikaria.

Kontraindikationer: Överkänslighet.

Varningar och försiktighet: Ska användas med försiktighet hos patienter med historik eller hereditet för krampanfall, främst hos yngre barn. Försiktighet vid allvarligt nedsatt njurfunktion.

Ombud med ansvar för läkemedelsinformationen i Sverige: Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej 14, 2300 Köpenhamn S. email: info.sverige@sandoz.com Datum för översyn av produktresumén: 2017-07-27. För priser, förpackningar och ytterligare information, se www.fass.se

 

 

 

 

OK

På denna webbplats använder vi cookies för att förbättra sidan och din upplevelse. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill att cookies ska lagras när du besöker webbplatsen, kan du gå till sidan Information om cookies.